Who are the MAS appointed representatives for Endow.us Pte Ltd?

The following are the names and representative IDs of our appointed representatives for certain activities under the Financial Advisers Act:

 • CHIAM Sheng Shi (Zhan Shengxu): CSS300511912
 • CHUA Ee Chien: CEC300584428
 • DING Lean Sing (Chen Liansheng): DSX200238887
 • HO Zheng Hong Danny: HZH300135276
 • HONG Kyungju: KH-300583058
 • LEE Jun Yao, Brandon: LJY300211117
 • LI Tuen Yi Joyce: LTY300123975
 • LIU Yulin: LY-300570889
 • LYE Junxu: LJ-300112706
 • RHEE Hyuk Kee: RHK300047030
 • RHEE Samuel Gene: SGR100040997
 • SO Sin Ting: SST100085524
 • TAN Wei Mei (Chen Huimei) (TWM200110036)
 • TAN Yuhan (TY-300094602)
 • TANG Ji Rui Henry : HTJ30051985
 • Steffie VANESSIA: SV-300601778
 • VAN Gregory: VGX30007824
 • WEE Chia Shin Madeline: MWC300574032

The following are the names and representative IDs of our appointed representatives for certain activities under the Securities and Futures Act:

 • DING Lean Sing (Chen Liansheng): DSX200238887
 • HONG Kyungju: KH-300583058
 • LEE Jun Yao, Brandon: LJY300211117
 • LIU Yulin: LY-300570889
 • RHEE Hyuk Kee: RHK300047030
 • SO Sin Ting: SST100085524
 • TAN Wei Mei (Chen Huimei) (TWM200110036)
 • TAN Yuhan (TY-300094602)
 • TANG Ji Rui Henry : HTJ30051985